رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

مروری بر «گزارش عملکرد سال ۹۸ بازار»

مقدمه

مروری بر «گزارش عملکرد سال ۹۸ بازار»

کافه‌بازار عملکرد سال ۹۸ خود را با هدف ارائه‌ی تصویری روشن‌ از صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی در قالب یک گزارش تفصیلی و حرفه‌ای ارائه کرده است؛ گزارشی جذاب و حرفه‌ای که آمار ارائه‌شده در آن می‌تواند مبنای بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آتی این صنعت قرار گیرد؛ مطلب حاضر به این گزارش می‌پردازد.

بازار چند نصب فعال دارد؟

بـر اسـاس گـزارش سالانه‌ی بازار، در انتهـای سـال ۹۸ بـازار بـه عنوان بســتر توزیـع برنامـه، بـازی و ویدئـو، ۴۱ میلیون نصب فعال داشـته اسـت! این آمار قابل توجه،گویای ضریب نفوذ قابل توجه این اپلیکشین واسط در بین کاربران ایرانیست؛ طی سال ۹۸ کاربـران بـازار، در بستر این نرم‌افزار بیش از ۱٫۸۵ میلیـارد بـار، برنامه و بـازی دانلود یا بروزرسـانی کرده‌انـد.

آمار نصب فعال در بازار
حجم فروش و گردش مال در بازار به چه میزانی است؟

طبق گزارش سال ۹۸ بیش از ۳٫۷ میلیـون خریدار محصـولات دیجیتال، با ثبت بیـش از ۲۴ میلیـون تراکنـش موفق، ۱۸۹ میلیارد تومـان درآمد خالص نصیـب توسـعه‌دهنده‌های بـازی و برنامـه کرده‌انـد که در مقایسـه با سـال ۹۷، حدود ۸۳ درصد افزایش داشـته اسـت؛

درآمدها و تراکنش‌ها در بازار

چه تعداد توسعه‌دهنده فعّال و چه تعداد برنامه در انتهای سال ۹۸ در بازار حضور داشتند؟

در سال ۹۸ بیش از ۲۹ هزار توسعه‌‌دهنده‌‌ی فعال در بازار محصولات نرم‌افزاری خود را ارائه کردند که از این تعداد قریب به ۲۴ هزار توسعه‌دهنده در بخش برنامه‌های موبایلی و بیش از ۵ هزار توسعه‌دهنده هم در بخش بازی‌های موبایلی در بازار حضور و فعالیت داشته‌اند که  در مجموع نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۲ درصدی داشته است؛ کاربران در انتهای سال ۹۸ به بیش از ۱۲۷ برنامه و بازی دسترسی داشته‌اند که نسبت به سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصدی کاهش یافته است؛

کلام آخر

خلاصه عملکرد بازار در سال ۹۸ را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

خلاصه عملکرد بازار در سال 98

همچنین می‌توانید گزارش عملکرد تفصیلی بازار را می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید:

 گزارش عملکرد سالانه بازار  (سال ۹۸)

در ایـن گـزارش ضمن بررسـی رفتار کاربران، میزان رشـد شـاخص‌های مختلف در ۲۴ دسـته‌ی برنامه و ۱۲ دسـته‌ی بازی نیز ارائه شـده است؛ کافـه بـازار تلاش می‌کنـد شـاخص های صنعـت و روند تغییـر آن با انتشـار این نـوع از گزارشها، بـرای تمام بازیگران صنعـت برنامه‌های موبایلـی در دسـترس و واضـح شـود؛ تـا بتواننـد با آگاهـی عمیق‌تر و شـناخت بهتـر از گذشـته، تصمیمـات درسـت‌تری بـرای دسـتیابی به آینـده‌ای روشـن‌تر بگیرند.

سرویس اشتراک ویدیوی آپارات از نگاه آمار و ارقام

مروری بر «گزارش عملکرد سال ۹۸ بازار»

منبع

وب‌سایت کافه بازار

منبع وبسایت کافه بازار

10plugin.ir